Regulamin gabinetu Libera Mentis

 

Libera Mentis Jarosław Magryś

 

Rożdżały, 62-860 Opatówek, NIP 668 132 90 22

 

603-766-972

liberamentis@liberamentis.pl

 

©2021 Libera Mentis Jarosław Magryś | Regulamin

 

Potrzebujesz kontaktu?

 

Napisz do mnie i umów się na wstępną wizytę

ZAREZERWUJ TERAZ

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia terapii i poradnictwa psychologicznego on-line w gabinecie LIBERA MENTIS Jarosław Magrys, drogą elektroniczną za pośrednictwem komunikatorów: Messenger, Skype, WhatsApp.

Usługi i jakość świadczenia usług

1. Terapeuta świadczy usługi w zakresie terapii i poradnictwa psychologicznego on-line za pośrednictwem Messenger, Skype, WhatsApp.

2. Terapeuta świadczy usługi respektując Kodeks Etyczno-Zawodowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 

3. Terapeuta w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług nieustannie wzbogaca swoje doświadczenie zawodowe o stosowne szkolenia i konsultacje superwizyjne. 

Zasady poufności i dbałości o dobro klienta

1. Terapeuta przestrzega tajemnicy zawodowej i nie ujawnia treści spotkań osobom trzecim, chyba że w jego ocenie zdrowie lub życie klienta/pacjenta albo zdrowie lub życie osoby z jego otoczenia jest zagrożone, wtedy to terapeuta ma prawo powiadomić o tym wskazane przez pacjenta osoby. Jeśli jest to zasadne, terapeuta może powiadomić odpowiednie służby.

2. Sesja może być rejestrowana elektronicznie, jednak tylko za obopólną zgodą klienta/pacjenta i terapeuty.

3. Terapeuta w trosce o zdrowie klienta/pacjenta oraz własne poddaje swoją pracę superwizji. Korzystając z konsultacji z superwizorem, terapeuta nie ujawnia danych personalnych ani żadnych innych, które umożliwiałyby identyfikację swoich klientów/pacjentów, natomiast superwizor jest zobowiązany prawem do zachowywania tajemnicy zawodowej.

4. W gabinecie LIBERAMENTIS.PL przyjmowane są indywidualnie tylko osoby dorosłe.

5. Kontakt z terapeutą w celach innych niż poradnictwo lub terapia psychologiczna może skutkować przerwaniem połączenia. Zakończenie sesji nastąpi także wówczas, gdy klient/pacjent będzie znajdował się w stanie wskazującym na zaburzenia świadomości, między innymi na skutek spożycia alkoholu lub innych środków odurzających. 

Zasady bezpieczeństwa w Internecie

1. W pomieszczeniu, w którym przebywa lub z którego łączy się terapeuta i pacjent nie mogą przebywać osoby trzecie. Udział innych osób w sesji jest dopuszczalny w uzasadnionych przypadkach i po wcześniejszym uzgodnieniu tego przez klienta i terapeutę.

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych klientów oraz zapewnienia poufności, terapeuta nie przechowuje na dysku komputera żadnych rejestrów klientów umożliwiających ich identyfikację. Wszelka dokumentacja z przebiegu sesji jest sporządzana odręcznie w notatniku terapeuty bez możliwości wglądu osób trzecich.

4. Terapeuta nie odpowiada za stabilność oraz bezpieczeństwo systemów komunikacji Messenger, Skype, WhatsApp, serwerów pocztowych oraz połączenia telefonicznego czy innych platform cyfrowych wykorzystywanych do przekazywania danych. Klient/pacjent podejmując kontakt z terapeutą zgadza się na korzystanie z zewnętrznych dostawców usług zna oraz akceptuje regulaminy i politykę bezpieczeństwa tych dostawców, zdaje sobie sprawę z ewentualnego ryzyka i będzie stosował się do zasad minimalizowania tego ryzyka w szczególności do zasad określanych przez ten regulamin.

Zmiana i odwoływanie rezerwacji

1. W umówionym terminie terapeuta łączy się z klientem za pośrednictwem wybranego wcześniej komunikatora.

2. Jeśli połączenie nie będzie możliwe do zrealizowania, wówczas terapeuta i klient mogą uczestniczyć w spotkaniu poprzez kanał alternatywny lub kontakt pisemny, jeśli zostało to wcześniej zaaprobowane, w przeciwnym przypadku połączenie nastąpi w innym możliwym terminie.

3. Odwołanie spotkania na mniej niż 24 godziny bez uzasadnionej przyczyny skutkuje obowiązkiem zapłaty za sesję. Uzasadnione przypadki, to choroba, wypadek, nagłe zdarzenia rodzinne itp.

4. Cztery odwołane sesje pod rząd skutkują zakończeniem współpracy.

5. Jeśli klient/pacjent nie pojawi się na 2 umówionych spotkaniach z rzędu i nie wyjaśni przyczyn swojej nieobecności, wówczas będzie to jednoznaczne z zakończeniem współpracy.